Svarbi informacija klientams

Data

2022 01 10

Įvertinimas
0
pav.jpg

Informuojame, kad Lietuvos prabavimo rūmai, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 9 str. 4 d. 3 p., 10 str. 7 d. nuostatomis, ūkio subjektus – fizinius asmenis, kurie Lietuvos prabavimo rūmams buvo deklaravę laikiną veiklą su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais pagal verslo liudijimą, ir vėliau neatnaujinę veiklos (verslo liudijimo galiojimo) duomenų, išbrauks iš Ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, sąrašo (https://lpr.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-sarasas) . Prašytume iki š.m. sausio 17 dienos imtinai pagal pridedamą duomenų atnaujinimo lentelę atnaujinti Jūsų veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais vykdomos veiklos duomenis, kartu pateikiant turimo verslo liudijimo numerį arba pridedant verslo liudijimo kopiją, kad Lietuvos prabavimo rūmai turėtų juridinį pagrindą atnaujinti Ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, sąrašo duomenis.

     Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas numato:

     9 straipsnis. Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo sudarymas, jo tvarkymas ir atsakomybės ženklo pavyzdžių registravimas

    4 d. 3 p.: << Priežiūros institucija ūkio subjektą iš Ūkio subjektų sąrašo išbraukia:   ...  3) pasibaigus ūkio subjekto laikinai vykdomos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos laikotarpiui; ...>>.

   10 straipsnis. Ūkio subjekto pareigos

   <<7. Ūkio subjektas apie pasikeitusius jo su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos duomenis, nurodytus priežiūros institucijai pateiktoje deklaracijoje, arba planuojamą nutraukti su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą ar jos nutraukimą raštu praneša priežiūros institucijai ne vėliau kaip per 10 dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos arba nuo dienos, kai paaiškėja, kad su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusią veiklą planuojama nutraukti, ar nuo šios veiklos nutraukimo dienos. >>

Ūkio subjektai neturintys juridinio asmens statuso, kuriems suteikta teisė verstis LAIKINAI su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais ir jie apie tai nėra informavę VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų, Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo 9 str. 4 d. 3 punktas numato:

 4. Priežiūros institucija ūkio subjektą iš Ūkio subjektų sąrašo išbraukia:

3) pasibaigus ūkio subjekto laikinai vykdomos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios veiklos laikotarpiui;

5. Priežiūros institucija ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos, išskyrus atvejus, kai ūkio subjekto prašyme išbraukti jį iš Ūkio subjektų sąrašo nurodyta vėlesnė data, išbraukia ūkio subjektą iš Ūkio subjektų sąrašo ir apie tai jį informuoja.