Pareigų aprašymas Spausdinti

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. organizuoja tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą Lietuvos Respublikoje pagal Tauriųjų metalų ir brangakmenių priežiūros įstatymo reikalavimus;

2.vadovaudamasis Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu bei įmonės įstatais, sudaro įmonės sandorius, leidžia įstatymus ir kitus norminius aktus, reglamentuojančius įmonės veiklą, duoda pavedimus įmonės darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą. Įmonės vardu pasirašo įgaliojimus, banko čekius ir kitus dokumentus;

3. atstovauja valstybės institucijose ir įstaigose, teisme, santykiuose su kitomis organizacijomis bei asmenimis;

4. tvirtina įmonės filialų ir atstovybių nuostatus, skiria bei atšaukia filialų ir atstovybių valdymo organus;

5. parengia Įmonės darbuotojų apmokėjimo be premijavimo taisykles ir kitus nuostatus;

6. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, nustato darbo užmokestį;

7. tvirtina asmenų, turinčių teisę pasirašyti pirminius dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius;

8. parengia ir kartu su metine finansine atskaitomybe pateikia finansų ministerijai tvirtinti sprendimo dėl Įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą;

9. teikia finansų ministerijai informaciją apie Įmonės veiklos prognozes ir planus, nurodo reikalingų investicijų ateinančiais finansiniais metais sumas ir informuoja apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įmonės veiklai;

10. skelbia viešąją informaciją;

11. analizuoja kartu su įmonės skyrių vadovais Įmonės veiklos ketvirčių ir metų rezultatus, gamybos ir valdymo organizavimą, finansinių išteklių kaupimo šaltinius ir naudojimo būdus, audito medžiagą;

12. turėtas Finansų ministerijos išankstinį pritarimą, nustato Įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir normatyvus;

13. nagrinėja ūkio subjektų ir fizinių asmenų skundus dėl tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros pareigūnų veiksmų;

14. suderinęs si Finansų ministerija, skiria ir atleidžia iš pareigų Įmonės direktoriaus pavaduotoją;

15. skiria ir atleidžia iš pareigų Įmonės vyriausiąjį buhalterį;

16. užtikrina įmonės komercinių paslapčių slaptumą;

17. racionaliai naudoja darbo priemones, įrangą bei techniką;

18. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas funkcijas.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. Būti susipažinus su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis ir konvencijomis, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymu, kitais su įmonės veikla susijusiais norminiais aktais.

2. turėti aukštąjį išsilavinimą;

3. turėti vadovaujamo darbo patirtį – ne mažiau kaip 5 metai;

4. mokėti vieną užsienio kalbą;

5. mokėti dirbti kompiuteriu;

6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir analizuoti informaciją;

7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti, savo ir pavaldžių padalinių bei darbuotojų veiklą;

8. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.