Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. tvarko apskaitą bei užtikrina, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku;

2. organizuoja nepriekaištingą efektyvų bei racionalų Finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojų darbą;

3. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami įmonės darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

4. rengia finansinių ataskaitų rinkinius bei kitas ataskaitas, informaciją finansų ir apskaitos klausimais;

atlieka išankstinės finansų kontrolės procedūras;

5. rengia informaciją, analitinę medžiagą įmonės direktoriui, dalyvauja pasitarimuose įmonės veiklos, finansų ir apskaitos klausimais;

6. rengia įvairias pažymas;

7. rengia pajamų ir išlaidų sąmatas;

8. kartu su kitais įmonės skyriais rengia įmonės veiklos normatyvinius dokumentus.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis finansinis ar buhalterinis išsilavinimas;

2. buhalterinio darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metai;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.