Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. Tvarko įmonės buhalterinę apskaitą, pagal pareigybės nuostatuose nurodytas buhalterines sąskaitas.

2. Užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų tinkamai, teisingai ir laiku užregistruotos apskaitos registruose pagal apskaitos reikalavimus atitinkančius dokumentus.

3. Tinkamai ir laiku teikia duomenis, sudarant finansinių ataskaitų rinkinius bei kitas reikiamas ataskaitas.

4. Atlieka einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės procedūras.

5. Ruošia įmonės padalinių finansinius rezultatus analizei.

6. Suskaičiuoja darbo užmokestį įmonės darbuotojams.

7. Ruošia mokesčių deklaracijas ir statistines ataskaitas.

8. Pavaduoja vyriausiąjį buhalterį, jam nesant.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. Ne žemesnis kaip neuniversitetinis aukštasis ekonominis ar buhalterinis išsilavinimas.

2. Buhalterinio darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metai.

3. Mokėjimas dirbti kompiuteriu.

4. Bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.

5. Sugebėjimas savarankiškai atlikti pavestą darbą.