Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. Tvarko apskaitą bei užtikrina, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku.

2. Organizuoja nepriekaištingą efektyvų bei racionalų Finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojų darbą.

3. Kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami įmonės darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai.

4. Rengia finansinių ataskaitų rinkinius bei kitas ataskaitas, informaciją finansų ir apskaitos klausimais, atlieka išankstinės finansų kontrolės procedūras.

5. Rengia informaciją, analitinę medžiagą įmonės direktoriui, dalyvauja pasitarimuose įmonės veiklos, finansų ir apskaitos klausimais.

6. Rengia įvairias pažymas.

7. Rengia pajamų ir išlaidų sąmatas.

8. Kartu su kitais įmonės skyriais rengia įmonės veiklos normatyvinius dokumentus.

 

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. aukštasis finansinis ar buhalterinis išsilavinimas;

2. buhalterinio darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metai;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas.