Pareigų aprašymas Spausdinti

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šiuos uždavinius:

1. tvarko įmonės buhalterinę apskaitą, pagal pareigybės nuostatuose nurodytas buhalterines sąskaitas;

2. užtikrina, kad ūkinės operacijos būtų tinkamai, teisingai ir laiku užregistruotos apskaitos registruose pagal apskaitos reikalavimus atitinkančius dokumentus;

3. tinkamai ir laiku teikia duomenis, sudarant finansinių ataskaitų rinkinius bei kitas reikiamas ataskaitas;

4. atlieka einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės procedūras;

5. ruošia įmonės padalinių finansinius rezultatus analizei;

6. suskaičiuoja darbo užmokestį įmonės darbuotojams;

7. ruošia mokesčių deklaracijas ir statistines ataskaitas;

8. pavaduoja vyriausiąjį buhalterį, jam nesant.

Specialieji reikalavimai šiai pareigybei:

1. ne žemesnis kaip neuniversitetinis aukštasis ekonominis ar buhalterinis išsilavinimas;

2. buhalterinio darbo patirtis – ne mažesnė kaip 3 metai;

3. mokėjimas dirbti kompiuteriu;

4. bent vienos užsienio kalbos mokėjimas;

5. sugebėjimas savarankiškai atlikti pavestą darbą.