Pareigų aprašymas Spausdinti

I. Pareigybės charakteristika
1. Šie nuostatai reglamentuoja viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmai (toliau - LPR) Teisės – revizijų skyriaus inspektoriaus – revizoriaus (toliau – Inspektorius) pareigybei keliamus
kvalifikacinius reikalavimus, uždavinius, funkcijas, teises, pavaldumą, atsakomybę.
2. Inspektorius yra LPR Teisės - revizijų skyriaus darbuotojas, Lietuvos Respublikos tauriųjų
metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros pareigūnas.
3. Inspektorius į pareigas priimamas konkurso būdu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir jo
įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka
4. Inspektoriumi negali būti dirbti asmuo, kuriam įstatymų numatyta tvarka atimta teisė eiti šias
pareigas, taip pat priekaištingos reputacijos asmuo arba asmuo, teistas už korupcinio pobūdžio
veikas.
5. Inspektorius, vykdydamas tarnybines funkcijas, vadovaujasi Tauriųjų metalų gaminių
kontrolės ir prabavimo konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymu, Lietuvos Respublikos pinigų
plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, LPR savininko teises ir pareigas įgyvendinančios
institucijos sprendimais, reglamentuojančiais LPR veiklą ar veiklą su tauriaisiais metalais ir
brangakmeniais, taip pat LPR įstatais, LPR darbo reglamentu, LPR darbuotojų etikos kodeksu,
LPR direktoriaus įsakymais ir kitais vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais bei šiais
pareigybės nuostatais.
II. Paskirtis
6. Inspektoriaus pareigybė reikalinga:
6.1. atlikti viešojo administravimo funkcijas, vertinant ūkio subjektų vykdomos veiklos su
tauriaisiais metalais ir brangakmeniais atitiktį galiojančių teisės aktų reikalavimams,
konsultuojant ir teikiant metodinę pagalbą ūkio subjektams tauriųjų metalų ir brangakmenių
veiklos klausimais, duodant nepavaldiems ūkio subjektams nurodymus pašalinti jų vykdomos
veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais pažeidimus;
6.2. atlikti tauriųjų metalų ir brangakmenių rinkos priežiūrą, siekiant apginti Lietuvos
Respublikos, vartotojų, gamintojų, tiekėjų teisėtus interesus;
6.3. teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti pinigų plovimui ir teroristų finansavimo prevenciją
tauriųjų metalų ir brangakmenių srityje.
III. Reikalavimai
7. Bendrieji reikalavimai:
7.1. Darbuotojas turi:
7.1.1. būti nepriekaištingos reputacijos,
7.1.2. turėti aukštąjį (privalumas – ekonomikos, finansų, apskaitos) išsilavinimą.
7.2. Darbuotoju negali būti asmenys:
7.2.1. teisti už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas;
7.2.2. darbo santykiais susiję su ūkio subjektais, vykdančiais su tauriaisiais metalais ir
brangakmeniais susijusią veiklą, arba esantys tokių ūkio subjektų valdymo organų nariais ar
akcininkais;
7.3. asmeninės savybės : sugebantis valdyti konfliktines situacijas, sąžiningas, pareigingas,
atsakingas, santūrus.
8. Kompetencijos reikalavimai:
8.1. Darbuotojas turi:
8.1.1. gerai žinoti ir išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų,
reglamentuojančių tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinę priežiūrą, reikalavimus, sugebėti
juos pritaikyti praktikoje;
8.1.2. gerai mokėti lietuvių kalbą (žodžiu ir raštu) ir raštvedybos taisykles;
8.1.3. B1 lygiu mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų, kt.).
8.2. Darbuotojas turi gebėti:
8.2.1. dirbti savarankiškai, kaupti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;
8.2.2. dirbti Microsoft Office programiniu paketu (gerai išmanyti MS Excel);
8.2.3. savarankiškai atlikti ūkio subjekto su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusios
veiklos atitikties vertinimą;
8.2.4. turėti prabavimo ant akmens pagrindus, mokėti naudotis mikroskopu, lupa;
8.2.5. turėti bendrąsias žinias apie brangakmenius, jų charakteristikas;
8.3. Darbui būtinas:
8.3.1. puikus regėjimas,
8.3.2. teisė vairuoti transporto priemonę (lengvąjį automobilį) bei praktiniai vairavimo
įgūdžiai.
IV. Funkcijos
9. Svarbiausieji Inspektoriaus uždaviniai ir funkcijos, kurias Inspektorius gali pradėti vykdyti, tik
pasirašęs LPR nustatytos formos konfidencialumo pasižadėjimą:
9.1. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją objektyviai, pilnai ir visapusiškai, vengiant
viešųjų ir privačių interesų konflikto ir laikantis viešojo administravimo principų, atlikti ūkio
subjektų vykdomos veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais atitikties galiojančių teisės
aktų reikalavimams vertinimą, įskaitant, bet neapsiribojant tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų
gaminių, laužo ir atliekų apskaitos ir realizuoti skirtų tauriųjų metalų gaminių ženklinimo
atitikties vertinimą kartu suteikiant ūkio subjektams konsultacijas ir metodinę pagal veiklos su
tauriaisiais metalais ir brangakmeniais klausimais, įskaitant ir pinigų plovimo prevencijos
klausimais.
9.2. identifikuoti rinkoje esančių skirtų realizuoti tauriųjų metalų gaminių ženklus ir galimus
Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo, Bendrojo kontrolės, Europos ekonominės
erdvės valstybių įgaliotų ir nepriklausomų institucijų bei jų įspaudžiamų valstybinių kontrolinių
prabavimo ženklų falsifikavimo požymius;
9.3. nustatytos formos patikrinimo akte įskaitomai pilnai ir objektyviai aprašyti ūkio subjekto
veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais patikrinimo metu nustatytas faktines aplinkybes
ir jomis pagrįstas objektyvias išvadas, objektyviai ir tinkamai įforminti nustatytos formos
vertybių ar dokumentų paėmimo protokolus, kitus patikrinimo akto priedus ar kitus su rinkos
priežiūra susijusius dokumentus;
9.4. pilnai ir objektyviai įvertinti ūkio subjektų pateiktus užpildytus kontrolinius klausimynus,
LPR prabavimo ir įspaudavimo padalinių atlikto tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių,
laužo ir atliekų tyrimo išvadas (prabavimo bandymų protokolus, tyrimų ar ekspertizės aktus ir
pan.) ir jų pagrindu atlikti pilną ir objektyvų ūkio subjekto veiklos su tauriaisiais metalais ir
brangakmeniais atitikties vertinimą, surašant patikrinimo aktą su nurodymu ar be jo, o nustačius
pažeidimus, neatitinkančius mažareikšmių nusižengimų kriterijų, nedelsiant informuoti LPR
tiesioginio vadovo funkcijas atliekantį LPR darbuotoją;
9.5. tiesioginio vadovo pavedimu tinkamai įforminti administracinio nusižengimo protokolą
Administracinių nusižengimų registre;
9.6. saugiu elektroniniu parašu pasirašyti ir nustatyta tvarka apskaityti (numeruoti ir saugoti
atskiroje laikmenoje) tik elektroniniu paštu siunčiamus administracinius sprendimus, priimtus,
įvertinus ūkio subjektų veiklos su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais atitiktį galiojančių teisės
aktų reikalavimams;
9.7. nusišalinti nuo ūkio subjekto, dėl kurio gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas,
veiklos atitikties vertinimo, apie tai nedelsiant informuojant tiesioginio vadovo funkcijas
atliekantį LPR darbuotoją;
9.8. nedelsiant informuoti tiesioginio vadovo funkcijas atliekantį LPR darbuotoją apie siūlytą
bet kokios formos (pinigais, paslaugomis, darbais ar pan.) dovaną ar kyšį ar kitas korupcijos
apraiškas;
9.9. vykdyti mėnesio/ketvirčio darbo planą;
9.10. dalyvauti bendruose patikrinimuose su Policijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos,
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos, Muitinės ir kitų valstybės institucijų pareigūnais,
tinkamai atstovauti LPR;
9.11. ūkio subjektų veiklos patikrinimo metu atlikti tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių
rinkos kainų tyrimą;
9.12. kiekvieną darbo dieną suvesti į LPR naudojamą ūkio subjektų ir atsakomybės ženklų
informacinę sistemą duomenis apie tą ar praėjusią darbo dieną atliktus rinkos priežiūros veiksmus
(patikrinimo aktus, nurodymus ir kt.). Dirbant komandiruotėje, duomenys į informacinę sistemą
suvedami, ir patikrinimo aktų apie komandiruotės metu nerastus, neveikiančius ūkio subjektus
kopijos specialistei, tvarkančiai ūkio subjektų sąrašą, pasirašytinai pateikiami pirmą darbo dieną,
grįžus iš komandiruotės.
9.13. kiekvieną mėnesį iki mėnesio antros darbo dienos pabaigos pateikti tiesioginiam vadovui
nustatytos formos ir pasirašytas praėjusio mėnesio darbo ataskaitas; jeigu pasibaigė ketvirtis –
nustatytos formos ketvirčio darbo ataskaitą, komandiruočių (avansinę) ataskaitą, panaudotų
plombavimo maišelių ataskaitą, tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių 1 (vieno) gramo
kainų mažmeninėje rinkoje suvestines ir kitas nustatytas ataskaitas ir dokumentų (patikrinimo
aktų, paėmimo protokolų ir kt.) originalus;
9.14. galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka teikti ir atnaujinti viešųjų ir privačių interesų
derinimo deklaracijas, apie galimą /deklaruotą viešųjų ir privačių interesų konfliktą ir interesų
deklaracijos duomenų atnaujinimą nedelsiant informuoti tiesioginio vadovo funkcijas atliekantį
LPR darbuotoją;
9.15. tikrintis sveikatą teisės aktų ar LPR direktoriaus nustatyta tvarka ar gydymo įstaigos
nustatytu periodiškumu. Apie sveikatos patikrinimo išvadas informuoti tiesioginio vadovo
funkcijas atliekantį LPR darbuotoją, pateikiant tai įrodantį dokumentą;
9.16. saugoti LPR veiklos - komercines paslaptis, ūkio subjektų komercines (gamybines)
paslaptis ir asmens duomenis, kuriuos gavo/sužinojo, vykdydami tauriųjų metalų ir
brangakmenių valstybinę priežiūrą ar kitas tarnybines funkcijas, užtikrinti gautų/sužinotų LPR
veiklos - komercinių ir ūkio subjektų komercinių (gamybos) paslapčių ir asmens duomenų
konfidencialumą ir saugumą;
9.17. tinkamai atstovauti LPR santykiuose su ūkio subjektais ir kitomis institucijomis;
9.18. motyvuotai inicijuoti naujų darbui reikalingų tvarkų ir taisyklių projektus, dalyvauti
ruošiant įvairius metodinius bei normatyvinius dokumentus;
9.19. nedelsiant informuoti tiesioginio vadovo funkcijas atliekantį LPR darbuotoją apie
pastabėtus naudojimo LPR automobilio techninius trūkumus, gedimus ar autoįvykius;
9.20. į tarnybinio telefono skambučius LPR direktoriui, direktoriaus pavaduotojui ir tiesioginio
vadovo funkcijas atliekančiam LPR darbuotojui atsiliepti iki trečiojo kvietimo signalo, o nesant
galimybės tai padaryti, nedelsiant perskambinti, atsiradus galimybei;
9.21. laikytis teisės aktų nustatytų darbų saugos, elektros ar priešgaisrinės saugos reikalavimų,
vairuojant LPR automobilius, griežtai laikytis kelių eismo taisyklių;
9.22. laikytis darbo drausmės, tarnybinės etikos, mandagiai, santūriai ir dalykiškai bendrauti su
LPR darbuotojais, ūkio subjektų atstovais, kitais asmenimis, su kuriais bendraujama tarnybinių
pareigų vykdymo metu;
9.23. racionaliai naudoti darbo priemones, įrangą bei techniką;
9.24. nuolat savarankiškai kelti savo kvalifikaciją, dalyvauti LPR parinktuose kvalifikacijos
kėlimo renginiuose, tiesioginio vadovo funkcijas atliekančiam LPR darbuotojui pateikti mokymų
pažymėjimo kopiją ir mokymo medžiagą;
9.25. užtikrinti Inspektoriui duotų pavedimų tinkamą ir savalaikį vykdymą;
9.26. laiku ir kokybiškai vykdyti LPR direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, tiesioginio vadovo
funkcijas atliekančio LPR darbuotojo rašytinius ir žodinius pavedimus, nurodymus.
V. Teisės
10. Inspektorius savo kompetenciją turi:
10.1. visas jam Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros
įstatymo nustatytas (garantuotas) teises;
10.2. teisę gauti informaciją iš LPR padalinių Inspektoriaus kompetencijos klausimais;
10.3. teisę teikti tiesioginio vadovo funkcijas atliekančiam LPR darbuotojui pasiūlymus dėl
Inspektoriaus kompetencijai priskirtų klausimų sprendimo, darbo priemonių, įrangos atnaujinimo
ir įsigijimo, darbo metodų gerinimo;
10.4. teisę naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų bei LPR vidaus teisės aktais
suteiktomis teisėmis.
VI. Pavaldymas / ryšiai
11. Inspektorius, vykdydamas tarnybines funkcijas, tiesiogiai pavaldus LPR Teisės – revizijų
skyriaus viršininko funkcijas atliekančiam LPR darbuotojui.
12. Inspektorius, spręsdamas jo kompetencijai paskirtus klausimus, tiesiogiai bendradarbiauja su
LPR padalinių darbuotojais pagal savo veiklos sritį.
VII. Atsakomybė
13. Inspektorius, pažeidęs (netinkamai vykdęs ar nevykdęs) veiklą su tauriausiais metalais ir
brangakmeniais reglamentuojančių galiojančių teisės aktų reikalavimus, ir šių pareigybės
nuostatų reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14. Inspektorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už darbo LPR metu
gautos/sužinotos informacijos, LPR veiklos - komercinių paslapčių, ūkio subjektų komercinių
(gamybinių) paslapčių ar asmens duomenų konfidencialumo neišsaugojimą (išviešinimą,
pagarsinimą, perdavimą tretiesiems asmenims ar pan.) visą darbo LPR laiką ir 5 metus po darbo
sutarties nutraukimo su LPR.
15. Inspektorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atsako už ūkio subjektų veiklos,
susijusios su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, pažeidimų slėpimą ar piktnaudžiavimą
tarnybine padėtimi.