Teisės aktai

I. Teisės aktų, reguliuojančių VĮ "Lietuvos prabavimo rūmai" veiklą, sąrašas :

1. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas  (Žin.1995, Nr.61-1528; 1998, Nr.44-1197; 2005, Nr.31-972; 2010, Nr.13-625; 2015, Nr. XII-2000, 2015-11-10, paskelbta TAR 2015-11-20, i. k. 2015-18478).

2. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 64-1502).

3.VĮ "Lietuvos prabavimo rūmai" įstatai .

4. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo VĮ „Lietuvos prabavimo rūmai“ taisyklės, patvirtintos VĮ "Lietuvos prabavimo rūmai" direktoriaus 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. 25.

II. Ūkio subjektų, užsiimančių veikla su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, priežiūrą reguliuojančių teisės aktų sąrašas :

1. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros  įstatymas  (Žin.1995, Nr.61-1528; 1998, Nr.44-1197; 2005, Nr.31-972; 2010, Nr.13-625, Nr. XII-2000, 2015-11-10, paskelbta TAR 2015-11-20, i. k. 2015-18478).

2. Asmenims, kurie verčiasi ūkine komercine veikla, susijusia su prekyba brangakmeniais ir (ar) tauriaisiais metalais, skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui (pridedama).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/411f80200a3511ebb74de75171d26d52

3. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 64-1502).

4. Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (galioja nuo 2005-08-08; Žin. 2002, Nr.82-3522; 2003, Nr.102-4606; 2004, Nr.148-5361; 2005, Nr.97-3654; 2008, Nr. 61-2315; 2009, Nr. 118-5070; 2011, Nr. 6-215; 2011, Nr. 33-1543; 2011, Nr. 71-3406;  2011, Nr. 133-6317;  2012, Nr. 83-4375). 

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymai:

1. Prabavimo metu leidžiamo išlydyti, iškirpti arba panaudoti kitiems bandymams tauriųjų metalų gaminių kiekio normos bei panaudotų tauriųjų metalų gaminių laužo ir atliekų grąžinimo tvarka (paskelbta Teisės aktų registre (TAR), i.k.0992050ISAK00000146; galioja nuo 1999-06-23).

2. Ūkio subjektų, kurie verčiasi su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir atsakomybės ženklų pavyzdžių registravimo taisyklės (paskelbta TAR, 2016-05-26, Nr. 14088, galioja nuo 2016-05-27). 

3. Įsakymas „Dėl tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminių pagaminimo metų šifrų patvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2016-06-15, Nr. 16891, galioja nuo 2020-02-11).

4. Įsakymas „Dėl tauriųjų metalų ir brangakmenių apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (paskelbta TAR 2019-01-15, i. k. 2019-00539, galioja nuo 2019-01-16)

5. Tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo, įspaudavimo ir ženklinimo tvarkos aprašas (paskelbta TAR 2020-11-27, i.k. 2020-25270, galioja nuo 2020-11-28).

 

VĮ "Lietuvos prabavimo rūmai" direktoriaus įsakymai:

1. Įsakymas „Dėl tauriųjų metalų ir jų gaminių bei brangakmenių kokybės pažymėjimo ir etiketės privalomųjų formų patvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2016-05-04, Nr. 11122, i.k. 2016-11122).

2. Įsakymas „Dėl Bendrojo kontrolės ženklo pavyzdžių tvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2016-05-03, Nr. 11078, i.k. 2016-11078).
Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijoje nustatyto Bendrojo kontrolės ženklo pavyzdžiai.

3. Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo pavyzdžių tvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2016-05-04, Nr. 11121, i.k. 2016-11121).
Lietuvos Respublikos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo pavyzdžiai.

4. Įsakymas „Dėl planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo aprašo patvirtinimo“ (paskelbta TAR, 2017-05-09, Nr. 7809, i.k. 2017-07809).

5. Įsakymas "Dėl teisės aktų reikalavimų, kurie laikomi mažareikšmiais veikloje, susijusioje su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais, sąrašo patvirtinimo" (paskelbta TAR, 2017-08-30, Nr. 13802, i.k. 2017-13802).

6. Įsakymas "Dėl nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar)  teroristų finansavimui, patvirtinimo"

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-11-30