Prabavimas ir įspaudavimas

Viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų Prabavimo ir įspaudavimo laboratorija Druskininkuose nuo 2006 m. akredituota  LST EN ISO/ IEC 17025 standarto atitikčiai atlikti aukso ir sidabro kiekio nustatymo bandymus juvelyriniuose aukso ir sidabro juvelyriniuose lydiniuose. AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS Nr. LA.01.075. Akreditavimo sritis.

Laboratorijos cheminių bandymų protokoluose naudojamas Akreditacijos ženklo ir ILAC MRA ženklo derinys patvirtina, kad Laboratorijoje sukurta, įdiegta ir prižiūrima vadybos sistema atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 nuostatas, o Laboratorijos išduodami bandymų protokolai yra pripažįstami Europos bendrijoje ir ILAC MRA (ILAC Mutual Recognition Arrangement) valstybėse narėse.

Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijaįgyvendindama Lietuvos prabavimo rūmų strategijos tikslą „Užtikrinti, kad visi Lietuvos Respublikoje realizuojami tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai būtų kokybiškai patikrinti ir paženklinti pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus“, įsipareigoja:

  • sukurti, įdiegti ir prižiūrėti vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus, bei nuolat gerinti jos rezultatyvumą;
  • palaikyti tinkamą profesinį pasirengimą, demonstruoti žinias ir įgūdžius, siekiant patikimai ir tiksliai atlikti bandymus, gauti tikslius, pagrįstus ir atkuriamus tauriųjų metalų bandymų rezultatus, taikant užsakovui priimtinus metodus;
  • bandymus ir kitas paslaugas atlikti nešališkai;
  • neužsiimti veikla, kuri galėtų sumažinti pasitikėjimą Laboratorijos darbuotojų kompetencija, sąžiningumu, nešališkumu ar veiklos vientisumu;
  • teikti kokybiškas, užsakovų poreikius atitinkančias paslaugas, siekti tvarių ir pasitikėjimu grindžiamų santykių su užsakovais plėtojant grįžtamąjį ryšį;
  • saugoti konfidencialią užsakovo informaciją.

Siekdami įrodyti kompetenciją, Laboratorijos darbuotojai nuo 2004 m. kasmet dalyvauja Tauriųjų metalų kontrolės ir prabavimo Vienos konvencijos organizuojamuose profesinių įgūdžių tikrinimo taplaboratoriniuose bandymuose.  

Siekdami tarpusavio pasitikėjimu grįsto ilgalaikio dalykinio bendravimo su užsakovais, o užsakovų nuomonę vertindami kaip vieną svarbiausių jų lūkesčių patenkinimo kriterijų,  k v i e č i a m e  užpildyti Užsakovo apklausos anketą apie Prabavimo ir įspaudavimo laboratorijos vykdomą veiklą bei jos atliekamų paslaugų kokybę.

https://apklausa.lt/f/vsi-lietuvos-prabavimo-rumai-prabavimo-ir-ispaudavimo-laboratorija-druskinin-lkzmmr7.fullpage

 

 

 

Pagrindinis prabavimo tikslas yra apsaugoti  vartotojus nuo apgavysčių, užtikrinti sąžiningą konkurenciją tarp gamintojų ir tiekėjų. Tokiu būdu užtikrinamas rinkos stabilumas ir augimas.

Prabavimas yra patikimas kokybės garantas ir geriausias būdas padidinti vartotojo pasitikėjimą ir tauriųjų metalų gaminių apyvartą.

Visi tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, skirti realizuoti Lietuvos Respublikoje, taip pat įvežti į Lietuvos Respubliką, turi atitikti Lietuvos Respublikos Tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybės priežiūros įstatymo  nustatytas prabas*. Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiuose turi būti įspaustas Lietuvos valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas  ir atsakomybės ženklas. Ūkio subjekto pageidavimu gaminiuose gali būti įspaustas ir pagaminimo metų šifras.

 

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=227996&FID=661172

 

 

 

 

 

 

Lietuvos valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu gali būti neįspauduojami:
-  istorinę, archeologinę ar meninę vertę turintys gaminiai, jeigu įspauduoti jie netektų šios vertės;
- ordinai, medaliai ir monetos, smulkios įraižos, įpjovos;
-  tauriųjų metalų inkrustacijos (kai jomis papuoštos dėžutės, vazos ir kiti daiktai);
-  prietaisų detalės, laboratoriniai indai ir kiti gaminiai, skirti mokslo, gamybos, medicinos ir kitiems tikslams.

Tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai be Lietuvos prabavimo rūmų kontrolinio įspaudavimo ar kokybės pažymėjimo gali būti realizuojami:

- jeigu tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminiai, įvežami iš kitos valstybės – Europos ekonominės erdvės valstybės ir Turkijos, kuriose juos leidžiama teikti rinkai, – yra valstybės įgaliotos ir nepriklausomos prabavimo priežiūros institucijos patikrinti ir paženklinti tos valstybės valstybiniu kontroliniu prabavimo ženklu ir turi gaminyje įspaustą toje valstybėje registruotą privalomą atsakomybės ženklą,
- jeigu tauriųjų metalų gaminiai paženklinti bendruoju kontrolės ženklu pagal Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijos reikalavimus.

 

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=227997&FID=661175

 

Lietuvos valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas – Lietuvos Respublikos nustatytas ženklas, kuris patvirtina, kad jį turintis gaminys yra Lietuvos prabavimo rūmų patikrintas ir paženklintas ir atitinka ženkle arabišku skaičiumi išreikštą prabą, rodančią tauriojo metalo dalių skaičių lydinio masės tūkstantyje dalių.

LIETUVOS VALSTYBINIAI KONTROLINIAI 

PRABAVIMO ŽENKLAI

 

Auksas

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=122600&FID=357407

Platina

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=122601&FID=357410

Sidabras

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=122602&FID=357413

Paladis

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=122603&FID=357416

 

Lietuvos valstybinio kontrolinio prabavimo ženklo raidžių reikšmės:

D – Centrinė laboratorija Druskininkuose;

V – Vilniaus filialas;

K – Kauno filialas;

L – Klaipėdos filialas;

S – Šiaulių filialas.

Bendrasis kontrolės ženklas – ženklas, numatytas Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencijoje. Tauriųjų metalų gaminių kontrolės ir prabavimo konvencija yra tarptautinis susitarimas tarp valstybių (tarptautinė sutartis) dėl tauriųjų metalų gaminių laisvos prekybos. Ji buvo pasirašyta 1972m. lapkričio mėnesį ir įsigaliojo 1975 m. Lietuva  nuo 2004 rugpjūčio mėn.4 d. Vienos konvencijos dėl tauriųjų metalų kontrolės ir ženklinimo pasirašiusių šalių organizacijos narė. Lietuvos prabavimo rūmai į tauriųjų metalų ir brangakmenių gaminius turi teisę įspausti ne tik  Lietuvos valstybinį kontrolinį prabavimo ženklą bet ir suteikta teisė gaminius įspauduoti konvencijos bendruoju kontrolės ženklu. Konvencijos Bendrasis kontrolės ženklas (CCM) yra pirmasis ir vienintelis tarptautinis prabavimo ženklas, turintis tą patį teisinį statusą kaip ir nacionalinis valstybinis kontrolinis ženklas. Bendrąjį kontrolės ženklą auksiniuose, sidabriniuose, platinos metalų gaminiuose įspaudžia nacionalinės prabavimo institucijos, tame tarpe ir Lietuva, kurios atitinka konvencijos taisyklių reikalavimus, po to kai  lydiniai patikrinti pagal sutartus bandymų metodus. Gaminiai turintys Bendrąjį kontrolės ženklą kartu su nacionalinės prabavimo institucijos ženklu, nurodančiu jo grynumą, neturi būti pakartotinai patikrinti ir perprabuoti valstybėse - Konvencijos narėse. Nacionalinis valstybinis kontrolinis prabavimo ženklas garantuoja , kad tauriojo metalo grynumas yra ne mažesnis  nei nurodyta prabos ženkle arabiškais skaičiais. Konvencija yra vienintelis pasaulinio masto susitarimas, hormanizuojantis tauriųjų metalų gaminių kontrolę ir ženklinimą, ir tokiu būdu eliminuojantis barjerus laisvai prekiauti tauriųjų metalų gaminiais. Konvencija neįtakoja gamintojų ,kurie nenori naudoti bendrojo kontrolės ženklo, tačiau neabejotinai palanki tiems, kurie nori eksportuoti savo gaminius pasauliniu mastu.

VIENOS KONVENCIJOS BENDRASIS   KONTROLĖS ŽENKLAS

http://media.search.lt/GetFile.php?OID=227887&FID=660893

 

 

 

Pagaminimo metų šifras – tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros institucijos nustatytas metų šifras, nurodantis, kada pagamintas gaminys.

GAMINIŲ PAGAMINIMO METŲ SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

Metai

Žymėjimas

Metai

Žymėjimas

Metai

Žymėjimas

Metai

Žymėjimas

Metai

Žymėjimas

Metai

Žymėjimas

1994

4A

2006

6B

2018

8C

2030

0D

2042

2F

2054

4G

1995

5A

2007

7B

2019

9C

2031

1E

2043

3F

2055

5G

1996

6A

2008

8B

2020

0C

2032

2E

2044

4F

2056

6G

1997

7A

2009

9B

2021

4D

2033

3E

2045

5F

2057

7G

1998

8A

2010

0B

2022

2D

2034

4E

2046

6F

2058

8G

1999

9A

2011

1C

2023

3D

2035

5E

2047

7F

2059

9G

2000

0A

2012

2C

2024

4D

2036

6E

2048

8F

2060

0G

2001

1B

2013

3C

2025

5D

2037

7E

2049

9F

   

2002

2B

2014

4C

2026

6D

2038

8E

2050

0F

   

2003

3B

2015

5C

2027

7D

2039

9E

2051

1G

   

2004

4B

2016

6C

2028

8D

2040

0E

2052

2G

   

2005

5B

2017

7C

2029

9D

           

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-04