Duomenų apsaugos pareigūnas

INFORMACIJA APIE VšĮ LIETUVOS PRABAVIMO RŪMAI

PASKIRTĄ DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNĄ

 

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR) reikalavimus, valdžios institucijoms ar įstaigoms privalu paskirti duomenų apsaugos pareigūną. Informuojame, kad VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai kaip valstybinės tauriųjų metalų ir brangakmenių priežiūros institucija duomenų apsaugos pareigūne paskyrė Vaivą Averkienę, el. p. [email protected]. Konsultacijos dėl asmens duomenų ir privatumo apsaugos taikymo VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai teikiamos: tel. 8-313-51183, el. p. [email protected] 

Svarbiausi duomenų apsaugos pareigūno pareigybės aspektai, pradėjus taikyti BDAR: 

  • VšĮ Lietuvos prabavimo rūmai duomenų apsaugos pareigūnas – įstaigos darbuotojas, atsakingas už asmens duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi. 
  • Duomenų apsaugos pareigūnas pripažįstamas vienu pagrindinių dalyvių naujojoje duomenų valdymo sistemoje.
  • BDAR 39 straipsnis numato duomenų apsaugos pareigūno užduotis:

39 straipsnis Duomenų apsaugos pareigūno užduotys

 1. Duomenų apsaugos pareigūnas atlieka šias užduotis:

a) informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;

b) stebi, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;

c) paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal 35 straipsnį;

d) bendradarbiauja su priežiūros institucija;

e) atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.

 2. Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas jam pavestas užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusią riziką pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

DAP funkcijos

Atnaujinimo data: 2024-02-08